Cây Bằng Lăng Tím

Liên hệ

Giống cây gieo hạt

– Loại bầu đất

– Chiều cao cây: 30-40 cm tính từ mặt bầu lên

– Cây khỏe mạnh, sạch bênh, đúng giống