Cây Cau Ta

– Giống nuôi cấy mô, gieo hạt

– Loại bầu đất

– Chiều cao cây 15-25 cm tính từ mặt bầu lên

– Cây khỏe mạnh, sạch bệnh, đúng giống

Danh mục: